Dịch vụ tư vấn truyền thông

Tư vấn cung cấp các thông tin kiến thức về sức khỏe cộng đồng và cung cấp tổ chức các sự kiện truyền thông